ชป.จัดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน โครงการร่วมลงทุนฯรัฐ-เอกชน เพิ่มน้ำเขื่อนภูมิพล ฯ

กรมชลประทาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมของการร่วมลงทุน เน้นความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับมากที่สุด เป็นไปตามพรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการสานต่อความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรด้านต่างๆ

ทำให้เขื่อนภูมิพลมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะรับน้ำผันจากลุ่มน้ำยวมมาเติมได้เฉลี่ยปีละ 1,834 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ชลประทานแม่ปิงตอนล่างในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่โครงการเจ้าพระยาอีก 26 โครงการ คาดว่าจะทำให้มีพื้นที่การเกษตรฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 1.61 ล้านไร่

อีกทั้งลำน้ำยวม ถือว่าเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ดีและเหมาะสมที่จะนำไปเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลได้ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำยวมเอง เนื่องจากเป็นการนำน้ำส่วนเกินที่มักจะทำให้เกิดอุทกภัยไปใช้ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินและประเทศพม่าตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พ.ศ. 2564 ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงมาก จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม

การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมของการร่วมลงทุน โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนส่วนใหญ่ จะได้รับจากการดำเนินแนวทางดังกล่าวให้มากที่สุดเป็นสำคัญ

สำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ชึ่งระบุว่าต้องจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งผลการศึกษานี้จะนำไปเป็นส่วนหนึ่ง ที่รัฐบาลจะใช้ในการพิจารณาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการต่อไป