ส.ป.ก. ประชุม คปก. ผ่านกรอบงบปี 2566 ยกระดับชีวิตเกษตรกร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Application: Zoom ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและเห็นชอบกรอบแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวมกว่า 3 พันล้านบาท

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กล่าวถึง แผนงานงบประมาณโครงการที่ได้รับการเห็นชอบกรอบงบประมาณจาก คปก. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวมกว่า 3,000,000,000 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ โครงการส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร และการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบวนเกษตร และส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในการบริหารจัดการพื้นที่ดินแปลงรวม และยกระดับรายได้ของเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังมีงานพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการที่ดินให้กับเกษตรกร อาทิ การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK การปรับปรุงเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการประชาชน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. คาดว่ากรอบงบประมาณนี้ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ คปก. ยังได้อนุมัติการปรับแผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เสนอขอ พร้อมกันนี้ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การเก็บค่าเช่าที่ดินจากสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพียง 3 ส่วน คือ แปลงเกษตรกรรม แปลงที่อยู่อาศัย และแปลงรวม รวมถึงเห็นชอบให้นำเรื่องการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของท่าอากาศยานตราดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่ คปก. จะให้ยินยอมตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้การเห็นชอบแผนงานโครงการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งผืนดิน ส.ป.ก. เป็นผืนดินเกษตรกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ของประเทศ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) ได้ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชภารกิจจากพระราชบิดาสืบไป