2 ทีมเยาวชน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน I-New Gen Award 2021 เตรียมต่อยอดผลงานขยายผลสู่สาธารณชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล

ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 สิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการจัดประกวดระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเกษตร กลุ่มที่ 2 อาหาร กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว มีสถาบันการศึกษาต่างๆ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดใน กลุ่มที่ 4 เรื่อง พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ จำนวน 2 ทีม โดยได้รับรางวัล ดังนี้

ทีมวิทยาลัยพลังงานทดแทน  ผลงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่มผู้ประดิษฐ์ 1. นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน, นาย      เทพประสิทธิ์ ญาติสันเทียะ, นายชัยธวัช แก้วเมือง โดยมี รศ.ดร. นัฐพร  ไชยญาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากขยะและแสงอาทิตย์ โดยสามารถตรวจวัดและแสดงผลการทำงานแบบอัจฉริยะ ดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเรียลไทม์ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบเครื่องแรกของประเทศไทย ได้แนวทางการกำจัดขยะชุมชมและผลิตความร้อนร่วม สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน และยังผลิตกระแสไฟฟ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกด้วย

ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้เตรียมการต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจากนำระบบนี้มาจัดการกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยและผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนกลับมาใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ Green University และพร้อมขยายผลองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานชุมชนที่สนใจในวงกว้างต่อไป

ทีมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผลงาน “พาราแร๊ป : ฟิล์มยางหุ้มภาชนะอเนกประสงค์ Para Wrap:  General Purpose Natural Rubber Wrap Film” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวนิศากานต์ จังพล, นางสาววารุณี หลักแหลม โดยมี ผศ.ดร. ศิวโรฒ  บุญราศี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพาราแร็ป (Para Wrap) หรือฟิล์มยางหุ้มภาชนะอเนกประสงค์ ออกแบบด้วยแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดใหม่ๆ ที่สามารถต่อ ยอดเชิงพาณิชย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้แทนฟิล์มหุ้มอาหารพลาสติก หรือแผ่นฟลอยอะลูมิเนียม ในการปิดภาชนะต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกว่าการปิดด้วยพลาสติกและแผ่นฟลอยอะลูมิเนียม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ เพราะทำจากยางพาราถึง 90% สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทั้งยังทำให้มีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้ และมีขนาดให้เลือกใช้ตามขนาดของภาชนะที่ต้องการปิดฝา ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตร และเตรียมพร้อมที่จะต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

ผู้ได้รับรางวัล Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ทั้ง   2 ทีม ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต ได้แสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคตต่อไป