ม.มหิดล จัดอบรมออนไลน์ “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” สร้าง content-สร้างรายได้

สถิติการใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงวัยในแต่ละปีมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แต่กลับพบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ รวมทั้งทักษะต่อยอดสร้าง content หรือเนื้อหาที่สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพื่อสร้างรายได้ทางออนไลน์ในอนาคต

อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ผู้ออกแบบรายวิชาออนไลน์ “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ทาง MUx ได้กล่าวถึงที่มาของการเปิดอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับผู้สูงวัยหลักสูตรดังกล่าวว่า เป็นหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยซึ่งจะเป็นประชากรในกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดของสังคมไทยในอนาคต โดยทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในยุคของสังคมแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารเช่นปัจจุบัน ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดอบรมออนไลน์รายวิชา “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ที่เน้นการ “ใช้เป็น-สร้าง content ได้”

ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมรายวิชาออนไลน์ “Social Mediaสำหรับผู้สูงวัย” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Line, Twitter, Instagram, Google Map, YouTube ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง รู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะสามารถใช้ต่อยอดเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยได้ต่อไปในอนาคต โดยผู้สูงวัยสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

“ข้อควรระวังสำหรับการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่เฉพาะในผู้สูงวัย นอกจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) ที่อาจมาในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลด และข่าวลวง (Fake News) ที่แชร์ส่งต่อกันมาโดยต้องใช้ความระมัดระวังพิจารณาก่อนเชื่อหรือส่งต่อนั้น ยังพบการหลอกเอาข้อมูลในรูปแบบการแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือต่างๆ (Phishing) ที่ทำให้ผู้ใช้ต้องคอยติดตาม และเฝ้าระวังอยู่เสมอ ที่พบบ่อย ได้แก่ ลิงก์ปลอมของธนาคาร และสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่มาพร้อมข้อความและตราสัญลักษณ์ที่คล้ายกับของจริง ซึ่งควรตรวจสอบกับธนาคารให้แน่ใจก่อนการทำธุรกรรมออนไลน์” อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ กล่าวเตือน

หลักสูตรต่อเนื่องที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ต่อยอดจากรายวิชา “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” ได้แก่ รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้” (IT for Knowlege Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารที่มากมายมหาศาลทางออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ค่อยพบว่าออกแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย

นอกจากนี้ ผู้สูงวัยที่ผ่านการอบรมออนไลน์ในรายวิชาพื้นฐาน “Social Media สำหรับผู้สูงวัย” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วยังสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ต่อยอดได้อีกในรายวิชา “พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์” (Digital Media Contents for Online Marketing) เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จากการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในบั้นปลายชีวิตอีกด้วย

ซึ่งหลักสูตรออนไลน์ต่อยอด “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้” (IT for Knowlege Management) และ “พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์” (Digital Media Contents for Online Marketing) เปิดรับสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการอบรมออนไลน์ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐาน “Social Media สำหรับผู้สูงวัย”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th