ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวิทยากรเเกนนำส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่ 1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเเกนนำส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร “วิธีการค้นหาพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์/พึ่งประสงค์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในสาระคุณธรรมและจริยธรรม” และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อค้นหา “พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
/ พึ่งประสงค์” เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
อย่างยั่งยืน มีความรู้และทักษะในการเป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา