พะเยา อบรมความรู้ทั่วไปเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (เกษตรอินทรีย์ PGS) เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพะเยา อาทิ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอฯ เข้าร่วมงาน ณ เทียนวิหารฟาร์ม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในงานการมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และแปลงระยะปรับเปลี่ยนการเสวนาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์