วว. จัดฝึกอบรม “หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ”

LINE_ALBUM_ศทร.อบรมราชมงคล

รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง เรื่อง หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ

เยี่ยมชม ศทร.

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่ง วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาง (ศทร.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2565 ณ  าคาร 2 ศทร. วว. เทคโนธานี โอกาสนี้ ดร. พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย

ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง อาทิ การลงทุนโครงการด้านระบบรางของประเทศไทย การออกแบบหมอนคอนกรีต การวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมงานทางด้วยโปรแกรม Finite  Element เทคโนโลยีการผลิตหมอนคอนกรีต เจาะลึกมาตรฐานการทดสอบหมอนคอนกรีต เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นต้นและข้อควรระวังในการทดสอบหมอนคอนกรีตตามมาตรฐานสากล ระบบคุณภาพ  ISO/IEC17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำระบบคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีต สาธิตการทดสอบหมอนคอนกรีตและชิ้นส่วนงานทางในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีต เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิต/การติดตั้งหมอนคอนกรีตและงานทาง โครงการรถไปรางคู่ สถานีชุมทางบ้านหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรฯ

ศทร.อบรมราชมงคล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาง (ศทร.) วว. พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง เช่น รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบในส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางน้ำ หรือการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เช่น รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในระบบขนส่งและโลจิสติกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 02-577-9000, 02-577-9143 ต่อ 201 และ 304 E-mail : [email protected] https://www.tistr.or.th/rttc/ Facebook Page  : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR