กศน.นครปฐม จัดอบรมอาชีพ เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

“จังหวัดนครปฐม” เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของประตูสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ประกอบกับมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ทำให้สภาพดินและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมของเกษตรกรได้

วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาผ้าด้นมือ (ศิลปะบนผืนผ้า)

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปัจจุบัน สภาพสังคมของจังหวัดนครปฐมเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมแบบครอบครัวรวม เป็นครอบครัวเดี่ยว จากสังคมกึ่งเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการเคลื่อนย้ายประชากร ทั้งกลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าวเข้าสู่จังหวัดนครปฐม ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมขยายตัวในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ด้านบริการ ด้านการศึกษา และภาคพาณิชยกรรม

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กำกับ ดูแลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ 106 ตำบล 933 หมู่บ้าน มุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ตามจุดเน้นสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.กำหนดอย่างสม่ำเสมอ แล้วยังจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

วิชาบุหงารำไป เครื่องหอมโบราณ

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม สนับสนุนให้สถานศึกษาในกำกับสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองนครปฐม กศน.อำเภอกำแพงแสน กศน.อำเภอดอนตูม กศน.อำเภอนครชัยศรี กศน.อำเภอบางเลน กศน.อำเภอพุทธมณฑล และ กศน.อำเภอสามพราน ทำหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมี กศน.ตำบล เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในชุมชนทุกตำบล

วิชาผ้าด้นมือ (ตะกร้าอเนกประสงค์)

นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เร่งดำเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” โดยประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้รับการศึกษาต่อตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

รางวัลแห่งความสำเร็จ

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสรับการศึกษาต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนกิจกรรม กศน.

กศน.อำเภอเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 100 ชั่วโมง ซึ่งจัดตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยผู้ผ่านการเรียนด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง จนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มตำบลพระปฐมเจดีย์ มีผู้สนใจนำผ้ามาตัดเย็บทำให้กลุ่มเกิดรายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบ กลุ่มสนใจ ซึ่งจัดตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยผู้ผ่านการอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เช่น นางเจียมใจ สุดรัตน์ นำความรู้เรื่องการทำขนมกุยช่าย ไปทำขนมกุยช่ายขาย เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เดือนละ 4,000-5,000 บาท

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-Net ของ กศน.

กศน.อำเภอดอนตูม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยจัดหลักสูตรแปรรูปมะเขือเทศ จำนวน 40 ชั่วโมง โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม ที่เล็งเห็นปัญหามะเขือเทศที่ตกเกรด ไม่สามารถส่งขายได้ จึงต้องการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะเขือเทศ โดยเรียนรู้การอบแห้ง การทำแยมมะเขือเทศ การทำซอสมะเขือเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ กศน.อำเภอดอนตูม ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนา หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช จำนวน 20 ชั่วโมง โดยจัดให้ประชาชนที่มีความสนใจด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง ตอนกิ่ง ต่อยอด ติดตา ส่งผลให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและนำผลผลิตไปวางจำหน่าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ใบบาง

คณะครู กศน.อำเภอกำแพงแสน

กศน.อำเภอกำแพงแสน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย หลักสูตร 35 ชั่วโมง จำนวน 6 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ซึ่งผู้เรียนมีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดินประดิษฐ์ตำบล วัดสำโรง ได้รับการรับรองมาตรฐานกลุ่ม และกลุ่มโรงเรียน ฒ.เฒ่าตำบลแหลมบัว มีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม OOCC และร้านค้าทั่วไป

กศน.อำเภอบางเลน โดย กศน.ตำบลบางเลน จัดกิจกรรมการศึกษากิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ความสอดคล้องกับสภาพสังคมชุมชน และนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยเปิดหลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกปลาสูตรต่างๆ จำนวน 35 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพจำนวนมาก

โครงการอบรมจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม

กศน.อำเภอสามพราน โดย กศน.ตำบลตลาดจินดา จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาพรมเช็ดเท้าแฟนซี จำนวน 60 ชั่วโมง โดยมี นายวิริยะ ณะจินดา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม สร้างรายได้เสริม สร้างอาชีพใหม่ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลตลาดจินดา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประชาชนมาศึกษาดูงานอีกด้วย