ม.มหิดล แนะคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีสำคัญที่การใช้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะอาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่ภาคภูมิใจ เป็นผลงานร่วมกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวารี จิรอดิศัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์ “อุปกรณ์วัดการเดินจากการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า” (Walking Gait Measurement via Knee Movement and Foot Pressure Plantar) จนสามารถคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563

โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโจทย์ที่ได้รับจากผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งต้องพบกับปัญหาการทรงตัวในการเดิน จากการเจ็บป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตอุบัติเหตุ ฯลฯ

จุดเด่นของนวัตกรรม คือ การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากพกพาได้ และราคาไม่แพง เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลการเดินของผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ และใช้เทคโนโลยีด้านMachine Learning ในการประมวลผลและวิเคราะห์ท่าทางการเดินของผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ เป็นข้อมูลให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ใช้ประกอบการวินิจฉัย เพื่อให้การรักษาและบำบัดที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน ยังได้ให้ความสนใจร่วมฟื้นฟูผู้ป่วยที่ประสบปัญหาจากการพูดจากการเจ็บป่วยบางโรค และอุบัติเหตุทางสมอง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการสื่อสาร ร่วมกับ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเป็นเบื้องหลังสำคัญในการสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตลอดจนได้จัดให้นักศึกษาของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรูปแบบ “Train the Trainer” ต่อไปอีกด้วย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th