สวพส.ยก “บ้านศรีบุญเรือง เป็นหมู่บ้านต้นแบบ” จัดการขยะ ปลอดสารเคมี มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากไม่มีอาชีพทางเลือก ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าถูกทำลาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) โดยมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง ทำงานเชิงรุกอย่างบูรณาการ ส่งผลให้ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงโป่งคำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ก้าวสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพราะมีแผนการจัดการขยะที่ชัดเจน จนกระทั่งชุมชนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอดขยะภายในปี 2565

นายชวลิต สุทธเขตต์ หัวหน้าสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน กล่าวว่า ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ของชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ยึดแผนชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน ที่สามารถแก้ปัญหาขยะได้ จากความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ พัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และสวพส. ร่วมกันแก้ปัญหา รวมทั้งคณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 90 ของชุมชน คือปริมาณขยะในชุมชนลดลงคิดเป็นร้อยละ 51.16 จากปริมาณขณะเดิม และที่สำคัญ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามแนวทาง Zero waste เน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้เหลือในปริมาณน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการเปิดบัญชี “กองทุนขยะ ตำบลพงษ์” เพื่อนำรายได้ไปบริหารจัดการในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทำให้ประชาชนในตำบลพงษ์เกิดความตื่นตัว มองเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมากขึ้น และมีความพร้อมที่จะให้ชุมชนปลอดขยะภายในปี 2565

นายสุนทร มีขาว นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา กล่าวว่า การจัดการขยะของชุมชนในตำบลพงษ์ แบ่งการทำงานเป็นระยะต่างๆ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 ปี 2558-2559 กระตุ้นตื่นรู้ สู้ปัญหาขยะล้นบ้าน

ระยะที่ 2 ปี 2560-2561 ผสานพลังชุมชน รณรงค์สู้ปัญหาขยะ

ระยะที่ 3 ปี 2562-2563 เดินหน้าสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community)

ระยะที่ 4 ปี 2564-2565 เป็นชุมชนปลอดขยะแห่งแรกในจังหวัดน่าน

โดยมีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 155 ครัวเรือน และปัจจุบันมีครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs และยังกำหนดเป็นนโยบาย “ชุมชนบ้านศรีบุญเรืองปลอดขยะ” มีกิจกรรมตลาดนัดขยะทองคำ (ขยะแลกไข่) ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย และแต่ละครัวเรือนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ รวมถึงเป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสุพรรณ บูรณะเทศ ผู้ใหญ่บ้านศรีบุญเรือง กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนปลอดขยะ Zero waste ของบ้านศรีบุญเรืองว่า กิจกรรมหลักของชุมชนคือ การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ มีการทำโครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อลดการเผา เน้นจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีให้กับทุกคนในชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ชุมชนบ้านศรีบุญเรืองถูกยกย่องให้เป็น “ชุมชนต้นแบบ” ที่นำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร นำไปสู่การจัดการขยะ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะแบบอย่างยั่งยืนอีกด้วย