CPF นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรม “Build Up Engagement Leadership” @เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี “เที่ยวทั้งที ทำดีได้ด้วย” ชวนพนักงานทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ นำทีมโดย นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ในฐานะ ประธานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ซีพีเอฟ นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจสุกร นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ

กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ เริ่มที่ กิจกรรม “การปลูกป่า” เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง โดยมีต้นกล้าหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ ต้นจำปาป่า ประดู่ป่า เป็นต้น กิจกรรม “เพาะกล้าไม้และทำ Seed ball” จากการผสมดินเหนียว ปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ยแล้วกับน้ำ ปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ นำไปผึ่งแดดหรือลม ต่อด้วยกิจกรรม “การเดินป่า” สำรวจแหล่งอาหารสัตว์ป่า ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้และพืชพรรณนานาชนิดที่อยู่บริเวณ 2 ข้างทาง โดยเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ชมจุดไฮไลต์และถ่ายภาพกับ “ต้นตะเคียนหิน” ขนาด 2 คนโอบ มีอายุยาวนาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดำรงชีพในป่า ทำอาหารโดยใช้อุปกรณ์สำหรับออกภาคสนาม รวมทั้ง เรื่องเล่าเช้านี้จากชุมชน ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของคนในชุมชน ในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติเขาพระยาเดินธง และปิดท้ายด้วย การยิง Seed ball ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันส่งต่อเมล็ดพันธุ์ดีๆ ให้เติบโตในป่าใหญ่อย่างสวยงาม

สำหรับ กิจกรรม “Build Up Engagement Leadership” @เขาพระยาเดินธง เป็นส่วนหนึ่งของ ชมรม CPF ท่องเที่ยวจิตอาสา ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ชมรมของ CPF เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยชมรม CPF ท่องเที่ยวจิตอาสา ยังมีกิจกรรม เตรียมพร้อมให้พนักงานได้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ HIKING, CAMPING, SIGHSEEING ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ