ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต”

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกยุค “Next Normal” ตุลาคม 2565 นี้มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” (Center for Life-Intergrated Learning) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติISO/IEC 40180:2017

โดยพันธกิจของ “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ที่จัดตั้งขึ้นนี้ มุ่งวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่ แล้วทำวิจัย ก่อนนำบทสรุปมาสร้างเป็นรายวิชา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในยุค “Next Normal” ให้ได้มากที่สุด พบกับ 12 รายวิชาออนไลน์เปิดใหม่ทาง MUx ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็นในโลกยุค “Next Normal” สำหรับผู้สนใจทั่วไป อาทิ “สมุนไพรในชีวิตประจำวัน” “การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล” และ “พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค” ทักษะเพื่อการอยู่รอดในโลกยุคใหม่ อาทิ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน” “เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมอาชญากร” และ “ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน”

“ต่อไปเราจะได้เห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสะสมเครดิตไว้เทียบโอนเมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถจบ coursework ได้ก่อนใคร และมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ รวมทั้งโอกาสที่จะได้ออกไปฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริงมาเป็นทักษะเพิ่มพูนชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า” รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ กล่าว

ติดตามลงทะเบียนรายวิชาออนไลน์ท้าทายโลกอนาคต ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th พร้อมติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th