มทร.ศรีวิชัย ร่วมนำเสนอผลงานกว่า 32 ผลงาน ภายในงาน TRM-Day มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายกำลังคนในมหาวิทยาลัย ร่วมทำงานกับสถานประกอบการ

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะร่วมนำเสนอกว่า 32 ผลงาน ในงาน TRM-Day ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) เป็นความร่วมมือของ 9 มทร. ร่วมกับ บพค. สอวช. โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เป็นเจ้าภาพ

 

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ได้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มชุมชน สถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบและกลไกอำนวยความสะดวก สำหรับผลงาน 32 ผลงาน ที่นำเสนอ ได้ผ่านการดำเนินการร่วมกับชุมชน และสถานประกอบการ โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพื้นที่สงขลา ดำเนินโครงการตามแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ (TRM)” โดยในปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายกำลังคนในมหาวิทยาลัย ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดทางธุรกิจทุกระดับ โดยจะดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างระบบและกลไกอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เคลื่อนย้ายนักวิจัย ไปทำงานในสถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม      ต่อยอดสามารถสร้างประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง