กรมวิชาการเกษตรร่วมจัดงานสงขลาเกษตรแฟร์กับอบจ.สงขลานำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรมีนโยบาย DOA Together คือการบูรณาการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ในการพัฒนาการผลิตพืชเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ดีของเกษตรกร ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็ง และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยคาร์บอน

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา (สวพ.8) จะรับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และในวันที่ 29 กรกฎาคมถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมมือกรมวิชาการเกษตรไปร่วมจัดงานสงขลาเกษตรแฟร์ หรืองานตลาดนัดสินค้าเกษตรและงานวันสตรีของจังหวัดสงขลา ที่ อบจ. จัดขึ้นมา โดยในงานนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานนี้ดังนี้

1. การเสวนาวิชาการ ประกอบด้วย วันที่ 29 ก.ค. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เรื่อง กัญชง กัญชา กระท่อม สมุนไพร สดใสหรือแค่กระแส วิทยากร นายทรงเมท สังข์น้อย นักวิจัย ศวพ.สงขลา กรมวิชาการเกษตร นายประจวบ จันทร์เพ็ญ แพทย์แผนไทยและผู้ประกอบการโรงงานสมุนไพร นายชินี วาลีดง ผู้ประกอบการเอกชนกระท่อม ดำเนินการโดย ธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร
เวลา 13.30-15.30 น. เรื่อง พืชเศรษฐกิจ ชนิดไหนรุ่ง ชนิดไหนร่วงวิทยากร วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ. 8 กรมวิชาการเกษตร นางสาวสุดารัตน์ แซ่อุ้ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 นายสมชัย หนูนวล สวนนายปานพัทลุง นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ดำเนินการโดย นายธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร
เวลา 17.00-17.30 น. ช่วงพิธีเปิด เรื่องหมุดหมายเกษตรสงขลา วิทยากรนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการโดย ธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 30 ก.ค. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เรื่องชุมชนสัญจรความมั่นคงทางอาหารภาคใต้ตอนล่าง วิยากรผู้ร่วมเสวนานักวิจัยสวพ.8 กรมวิชาการเกษตร และผู้นำชุมชนจังหวัดยะลา ปัตตานี พัทลุง สตูล สงขลา ดำเนินการโดย ธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8

เวลา 13.30-15.30 น. เรื่อง สงขลาเมืองเกษตร GAP ORGANIC วิทยากรผู้ร่วมเสวนา นางบุญพา ชูผอม ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร นายเอกราช มะลิวัลย์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา นายอารีย์ วงศ์อารีย์ราษฏร์ เกษตรกร อินทรีย์ นางสนธิยา ละอองสกุล เกษตรกร GAP ดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ดำเนินรายการโดยนายธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8

 

วันที่ 31 ก.ค. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เรื่อง Smart farmers smart agriculture วิทยากรผู้ร่วมเสวนา นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธาน Ysf สงขลาไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข ณ ไพรวัลย์ฟาร์ม หาดใหญ่ นายสราวุฒิ ปานทน วิศวกรการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร นายชัชนนท์ เต็มนา ศวพ.ยะลา กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการโดย ธัชธาวินท์ สะรุโ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร

2. การจัดนิทรรศการวิชาการ ประกอบด้วยเรื่องผลงานวิจัยด้านพืชไร่ที่มีศักยภาพในภาคใต้ เช่น ถั่วรั่งข้าวโพดหวาน ของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ผลงานวิจัยด้านสัมโอ กาแฟ การใช้ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ ของ ศวพ.สงขลา ผลงานวิจัยด้านส้มจุกพืชอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ผลงานวิจัยชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร รำแดงโมเดล สทิงพระโมเดล เวทีวิจัยสัญจร 9 พืชผสมผสานพอเพียง งานบริการด้านการรับรองมาตรฐาน Gap และ Organic คำแนะนำการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต ของ สวพ.8 และเรื่องคุณภาพและมาตรฐานยางไทยตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ของศูนย์ควคุมยางสงขลา 3. การให้บริการด้านพันธุ์พืช ได้จัดตัวอย่างพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรไปทดลองปลูก เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน รวมทั้ง กัญชา กระท่อม และ พืชอื่น ๆ

นอกจากนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความร่วมมือกับอบจ.สงขลา ในการร่วมเป็นคณะทำงานจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตรของ อบจ.สงขลา ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมผลงานกรมวิชาการเกษตรได้ที่ตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์