กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โชว์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับจากป.ป.ช. จัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 ติดโผลำดับที่ 3 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการแก่สหกรณ์และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันรักษา  ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับเกรด A นี้ไว้ให้ต่อเนื่องในปีต่อไป

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 อยู่ในระดับที่ดี (A) คะแนนอยู่ที่ 93.90 คะแนน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ 93.80 คะแนน จาก 100 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 3 หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ A ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แยกเป็นผลการประเมินภายใน (Internal ITA:IIT) โดยวัดผลจากข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของหน่วยงาน ได้ 97.14 คะแนน และการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก (External ETA:EIT) ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและประชาชนทั่วไป ได้ 90.87 คะแนน และประเมินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล (Open data ITA:OIT) ได้ 93.75 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 98.04 คะแนน 2. การใช้งบประมาณ 96.63 คะแนน 3. การใช้อำนาจ 96.90 คะแนน 4. การใช้ทรัพย์สิน 96.78 คะแนน 5. การแก้ไขปัญหาทุจริต 97.35 คะแนน 6. คุณภาพการดำเนินงาน 91.08 คะแนน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.01 คะแนน 8. การปรับปรุงการทำงาน 90.53 คะแนน 9. การเปิดเผยข้อมูลได้ 100 คะแนนเต็ม และ 10. การป้องกันทุจริต 87.50 คะแนน ตามลำดับ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354