วว. ผนึกกำลัง วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า “90  ไร่ 9,000  ต้น”  ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสอดรับการดำเนินงานโครงการ ASEAN Green Initiative และกิจกรรม CSR  ของ  วว. โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  มุ่งสู่การสร้างต้นแบบป่าครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร/สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ว่า  กิจกรรม ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000  ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ครั้งนี้ วว. และพันธมิตรร่วมสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศ จึงมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับการปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสภาวะการพึ่งพากับต้นไม้ชนิดที่เป็นพืชอาศัยแบบเกื้อกูลกัน และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสร้างพื้นที่ต้นแบบนิเวศป่ากินได้  ป่าเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นต้นแบบสำหรับการสร้างป่าครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 ไร่ 9,000 ต้น ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวกิจกรรมปลูกป่าอย่างเป็นทางการ วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความตระหนักให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับการสร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในด้านการปลูกป่าพร้อมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา สร้างงานและสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมยังสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ASEAN Green Initiative  และกิจกรรม CSR ของ วว. ที่มีเป้าหมายให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน” ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าวสรุป

นายปริชญ์ รังสิมานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม วว. กล่าวว่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานีวิจัยส่วนภูมิภาคของ วว. ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย  และเป็น 1 ใน 168 พื้นที่ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งด้านพันธุ์พืชและสัตว์ป่า  เป็นสถานีวิจัยที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สถานีฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานในพื้นที่ให้แก่ชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง วว. กำหนดจัดกิจกรรม  “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000  ต้น”  จำนวน 3 ครั้ง  ดังนี้  1) วันที่ 13  สิงหาคม 2565  ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  2) วันที่ 16  สิงหาคม  2565 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจะปลูกป่าเสริมเห็ดตับเต่าในพื้นที่แปลงสาธิต เพื่อการเรียนรู้ การสร้างรายได้จากการปลูกป่า 3) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ดำเนินงานของ วว.  จำนวน  3  แห่ง โดยจะปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และไทรทริส ซึ่งเป็นไทรสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบโดย วว.  ได้แก่ 1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  และ 3. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมล  : [email protected]  line@TISTR   IG : tistr_ig


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354