ถอดบทเรียนในรูปแบบการดำเนินงานของ สวพส. นอกแผนที่ จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาสามารถกล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาพื้นที่สูงที่มั่นคง เป็นคลังแห่งองค์ความรู้ และมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จนเกิดประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาความยากจน ลดการปลูกฝิ่น การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยรายการนอกแผนที่ EP.2 ได้ถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการนำรูปแบบการพัฒนาโครงการหลวงโมเดลไปขยายผลในพื้นที่อื่นของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง มุ่งเน้นให้ “ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง” ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภายใต้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีการเกษตรแบบปราณีต จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. มีภารกิจสำคัญ ประกอบด้วย

(1)ด้านงานวิจัย

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวงและการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

(2) ด้านงานส่งเสริมและขยายผล โดยการนำองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน

(3) ด้านงานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบัน โครงการหลวง และหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

(4) ด้านงานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานโครงการหลวงและพื้นที่สูง

(5) ด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354