มทร.สุวรณภูมิ เพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบการทำฟาร์มด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะการออกแบบโรงเรือนและการใช้เทคโนโลยีในโรงเรือนเกษตร ให้กับประชาชนและบุคลากรในสถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความรู้การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบการทำฟาร์มแบบปราณีต ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ ของภาคการผลิตและบริการ ดังนั้น การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ผู้ประกอบการยุคใหม่จึงต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติทักษะความสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งผูเประกอบการอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาทักษะให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนา เพิ่มมูลค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การสร้างมูลค้าให้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสร้าง รายได้แก่เกษตรเพิ่มมากขึ้น และยกระดับของเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน