กรมการข้าว โชว์ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย สู่การเชื่อมโยงตลาดข้าวต่างประเทศ

กรมการข้าว นำทีมสื่อมวลชน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนพืชอินทรีย์ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย สู่การเชื่อมโยงตลาดข้าวต่างประเทศ

 

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดเผยว่า การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เป็นต้นว่าปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมข้าวในโรงเก็บเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้น มาตรฐานการผลิตข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวต้องพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวของตนเองให้ได้รับมาตรฐาน ปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันของตลาดประเทศไทย เพื่อจะช่วยเพิ่มช่องทางด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในการที่จะส่งออกผลผลิตข้าวจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศอีกด้วย

โอกาสนี้ จึงได้นำทีมคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จํากัด, บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยม ไรซ์ จํากัด, วิสาหกิจชุมชนบุฤาษี และบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด มาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนพืชอินทรีย์ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเกษตรกรที่สามารถผลิตข้าวอินทรีย์และต่อยอดสู่มาตรฐานต่างประเทศได้

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

นายสนับ หาญอาสา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนพืชอินทรีย์ตำบลบ้านโสก เล่าว่า กลุ่มได้รวมกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์เมื่อปี 2560 โดยได้เข้าร่วมโครงการอินทรีย์ 1 ล้านไร่ กับทางกรมการข้าว ปัจจุบันมีสมาชิก 47 ราย พื้นที่ 526 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข6 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

นายสนับ หาญอาสา

อาทิ ด้านมาตรฐานการผลิตการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ด้านระบบความคุมภายในของกลุ่ม ระบบ ICS กลุ่ม ด้านการตลาด การเชื่อมโยงการตลาด mou ระหว่างผู้ประกอบการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับข้าวไทย และการจำหน่ายข้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ การออกบู๊ธประชาสัมพันธุ์สินค้า มีการสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการของกรมการข้าวให้ได้รับมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ไทยแลนด์ ตั้งแต่กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยไว้บริโภคและกระจายพันธุ์สู่ชุมชน รวมถึงมีอำนาจต่อรองในเรื่องของราคาจำหน่ายข้าวตามความต้องการของกลุ่มและมีการต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปเพื่อจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าข้าว ส่งผลให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืน

ด้าน นายวัชรพล บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เมดิฟูดส์เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าข้าวแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จากข้าวออร์แกนิก ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งข้าวที่ปลูกแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชจากกลุ่มชาวนา เพื่อช่วยคงคุณค่าตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ให้ได้สูงสุด มุ่งมั่นที่จะให้ใด้ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวชั้นเยี่ยม ด้วยความประณีต ตลอดกระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม และจัดส่งเพื่อรักษาสารอาหาร วิตามินและแร่ ธาตุตามธรรมชาติของราชาแห่งพืช “ข้าว” ไว้ให้มากที่สุด

นายวัชรพล บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบธุรกิจตั้งอยู่บนแนวความคิด “form Farm to Fork” ซึ่งดำเนินการตามห่วงโซ่อุปทานข้าวที่มีความทันสมัยและครบวงจร จึงสามารถส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพพิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปยังตลาดทั่วโลก รวมถึงรับผลิตสินค้าให้กับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่มีแนวคิดเดียวกัน เพราะเชื่อว่าข้าวไม่ใช่แค่อาหาร แต่คือวัฒนธรรม ความรัก ความอบอุ่น ดังนั้น สินค้าของเมดิฟูดส์จึงไม่ใช่แค่คุณภาพระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ต้องมีมาตรฐานยิ่งกว่า นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร กับกรมการข้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวอินทรีย์ มีช่องทางการตลาดที่มั่นคงและสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้มากขึ้นแก่เกษตรกร