มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช         ร่วมประชุมยกระดับขับเคลื่อน “โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

แนวทางการส่งเสริมภาคการเกษตรในอนาคต จึงมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าสินค้าเกษตรการต่อยอด และประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาสินค้าใหม่ในเชิงสร้างสรรค์การผลิตแบบครบวงจร การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและรูปแบบการเกษตรตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การผลิตเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม โดยมีการส่งเสริมการตลาด ในประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การ พัฒนาการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาความสามารถในการเป็น ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการจะช่วยลดปัญหาในการดังกล่าวได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ช่วยลดช่องว่างของกระบวนการผลิตและการพัฒนาและรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำได้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ” เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ร่วมกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเกษตร พัฒนาหลักสูตร RUN Skill รองรับการจัดการศึกษาด้านธุรกิจเกษตร ผลิตและพัฒนากำลังคนมีทักษะสูงรองรับภาคธุรกิจเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านธุรกิจเกษตร และสร้าง E-co system สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเกษตรในอนาคต


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354