เปิดแล้ว “งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคอีสาน-ใต้”

สวนสุนันทา ยกกองทัพผลงานต้นแบบการพัฒนาทุนวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมท้องถิ่น ตอบโจทย์ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำครอบคลุมทุกมิติ

ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเวทีเสวนาผลงาน “ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่” โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ลาน P1-4 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า นวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศหรือกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ที่ผ่านมามีดำเนินการผ่าน “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่” ที่จัดตั้งขึ้นกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยอบรมบ่มเพาะเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม จนสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ที่ตอบโจทย์ปัญหาและตรงตามความต้องการของสังคมหรือชุมชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเวทีเสวนาผลงาน “ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่” โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเกิดจากการศึกษาจากความเป็นจริงของชุมชนในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและคนในชุมชน มุ่งเน้นนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่หลากหลายในพื้นที่เป้าหมาย มาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมของท้องถิ่นที่สืบสาน ต่อยอดแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านการพัฒนาประเทศในหลายมิติบนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1. ต่อยอดอดีต 2. ปรับปรุงปัจจุบัน และ 3. การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายอีสาน-ใต้ (อุดรธานี นครพนม สกลนคร ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี) ที่มีความพร้อมในด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถดำเนินการให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่กระจายไปสู่พื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระดับกลางและระดับฐานราก อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ในการดำรงชีพตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ในครั้งนี้มีความมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ช่วยเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยหลากหลายด้าน ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนในท้องถิ่น และผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งความร่วมมือของชุมชน ก่อให้เกิดผลเชิงบวกกับชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 16 ผลงาน ร้านค้าแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผลงานวิจัยของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สินค้าจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม 13 ร้านค้า และกิจกรรม Workshop จากโครงการของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน SIDUP- Isan-South ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ผ่าน www.ird.ssru.ac.th และ www.ssru.ac.th  หรือเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม Workshop ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากบู๊ธจำหน่ายสินค้ามากมาย เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชน ได้ตั้งแต่วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ลาน P1-4 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354