สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะฯ ภายใต้โครงการวิจัยจากสำนักวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยจากสำนักวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน : ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการแผนงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดระดมความคิดเห็นแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะในพื้นที่โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา จุติดำรงพันธ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้นำการจัดกิจกรรมการเตรียมทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะ ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจัดระดมความคิดเห็นแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะในพื้นที่