สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนา Green Infrastrure&Green Building

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Green Infrastrure&Green Building โดยมี คุณนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และได้เชิญ คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี (Prapan Napawongdee) บรรยายหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน “Public spaces, public affairs และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด บรรยายหัวข้อ “Circular economy in construction sector”  โดยมี ผศ.ดร. ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ. สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง รวมถึงนักศึกษาสถาปัตยกรรมและผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีศักยภาพ เมื่อเร็วๆ นี้