กศน.ตำบลปลายพระยา กระบี่ ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ภาคใต้

กศน.ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ “กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส” ของภาคใต้ ประจำปี 2565 เพราะมีองค์ประกอบการพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี)

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผ้ามัดย้อม

ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบัน กศน.ตำบลปลายพระยา อยู่ภายใต้การบริหารงาน นายชรินทร์ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลายพระยา สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ และ นายธราดล ปากลาว ครู กศน.ตำบลปลายพระยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการ กศน.ตำบลปลายพระยา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 122/38 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ดูแลรับผิดชอบบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่ 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน

กาแฟมูลค้างคาว

ผลการดำเนินงาน กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส

ด้านที่ 1 Good Teacher (ครูดี) ครู กศน. ตำบลปลายพระยา จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล DMIS ที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.

กศน.ตำบลปลายพระยา มีจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100 ในจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 ชั่วโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียนเข้าทดสอบการศึกษาระดับ N-NET และจำนวนผู้เรียนที่ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็น จำนวนผู้ลงทะเบียนนักศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานลงทะเบียนต่อเนื่องทั้ง 4 ภาคเรียน

 ผู้บริหาร กศน. เยี่ยมชมบู๊ธกาแฟมูลค้างคาว

ด้านที่ 2 Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ตำบล ดึงดูดใจ และเอื้อต่อการเรียนรู้ กศน.ตำบลปลายพระยา มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วน มีการจัดสภาพแวดล้อมสวยงาม สะดุดตา ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเป็นมิตร มีชีวิตชีวา และมีความสุขในการใช้บริการ

ด้านที่ 3 Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) ครูมีระบบติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาในการพบกลุ่มผ่านทางระบบออนไลน์และการเยี่ยมบ้านนักศึกษารายบุคคล ระดับความสำเร็จจำนวนผู้เข้าการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายและการนำความรู้ไปใช้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เป้าหมาย 15 คน ผล 17 คน และนำความรู้ไปลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ร้อยละ 100

เคยเจี้ยนกระบี่ รสชาติอร่อย กลมกล่อม

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต เป้าหมาย 6 คน ผล 7 คน และผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ร้อยละ 100 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป้าหมาย 4 คน ผล 5 คน ผู้ที่จบหลักสูตรนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 100 การจัดการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 3 คน ผล 4 คน และผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100

ความสำเร็จของผู้เข้าเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการอ่าน เป้าหมาย 60 คน ผล 80 คน จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชน เป้าหมาย 60 คน ผล 150 คน จำนวนผู้รับบริการหน่วยส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ เป้าหมาย 60 คน ผล 519 คน จำนวนผู้รับบริการ กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ เป้าหมาย 60 คน ผล 65 คน

เคยเจี้ยนกระบี่ ต้นตำรับสูตรลับเฉพาะอำเภอปลายพระยา

ด้านที่ 4 Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) กศน.ตำบลปลายพระยา มีการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ธนาคารห้องสมุด ธ.ก.ส. และบ้านหนังสือชุมชน ธนาคารออมสิน โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ กิจกรรมแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ กิจกรรมเล่านิทาน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี มีการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีแบบอย่างที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น คือ นายจิรพันธ์ เพชรกุล อาสาสมัคร กศน.

นอกจากนี้ บ้านหนังสือชุมชนของธนาคาร ธ.ก.ส. ยังได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นของจังหวัดกระบี่ ครู กศน.ตำบลปลายพระยา ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยร่วมประชุม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมนิเทศ ร่วมติดตามผลและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับดีมาก

นายธราดล ปากลาว ครู กศน.ตำบลปลายพระยา

ด้านที่ 5 Good Innovation (นวัตกรรมดี) กศน.ตำบลปลายพระยา ได้พัฒนานวัตกรรม “ปลายพระยา โมเดล (Plaipraya Model)” สนับสนุนเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการตรวจสอบผลการเรียน จัดทำคลังหลักสูตรอาชีพ มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จัดทำแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

กศน.ตำบลปลายพระยา ส่งเสริมการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ “5 ดี พรีเมี่ยม พลัส” เช่น น้ำดื่ม เจล แอลกอฮอล์ และ “เคยเจี้ยน หรือ กะปิคั่ว” ซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้ สู่นวัตกรรมอาหารได้อย่างดีเยี่ยม โดยร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ นำมาผลิตหลักสูตรวิชาการผลิตเคยเจี้ยน พร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาดังกล่าวพร้อมจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร นอกจากส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการทำเคยเจี้ยน ผ่านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แล้วยังสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ (Line shopping) ส่งผลให้มียอดขายจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมนอกจากรายได้ประจำ

รางวัลแห่งเกียรติยศ ครู กศน.

ระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา นายธราดล ปากลาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบลปลายพระยา ปฏิบัติงานด้วยความวิริยอุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ได้แก่ รางวัล กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม รางวัลหัวหน้า กศน.ตำบลดีเด่น ระดับประเทศ รางวัล กศน.ตำบลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลครูสอนดี สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง รางวัลครูดีศรีเมืองกระบี่ รางวัลครูดี ศรีปลายพระยา ครูดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการคัดเลือก รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ ดี จังหวัดกระบี่ ส่งท้ายปีงบประมาณ 2565 ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ นายธราดล ปากลาว ครู กศน.ตำบลปลายพระยา ได้รับการเสนอคัดเลือกอีก 2 รางวัล ประจำปี 2566 คือ NFE. Awards และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

กศน.ตำบลปลายพระยา

กศน.ตำบลปลายพระยา นับเป็นต้นแบบที่ดีด้านการพัฒนา กศน.ตำบล ให้กับ กศน.ตำบลอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนในชุมชนตำบลปลายพระยา มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าว จาก กศน.ตำบลปลายพระยา สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ และสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ