กรมการข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยด้านข้าวให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ข้าวไทย นอกจากนั้น ยังเป็นการร่วมให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าว แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการบริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย ตลาดนำการผลิต ของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกันเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณลักษณะทางการเกษตรที่ดี และมีศักยภาพทางการค้า อาทิ ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ที่เป็นข้าวเหนียวหอม ข้าวเจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ เป็นข้าวเจ้าสีดำ กลิ่นหอม นุ่มพิเศษ และข้าวหอมแม่โจ้ 9 ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ ดังนั้น การทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาข้าวระหว่าง 2 หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไป