3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมรับมือฤดูฝน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้แล้ว โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในเขตสำนักงานชลประทานที่ 17 (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำหลาก ตามแผนรับมืออุทกภัยปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ กอนช.

โดยสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ การกำหนดตัวบุคคลรับผิดชอบ กำหนดพื้นที่เสี่ยง รวม 32 แห่ง การตรวจสอบอาคารชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการนำมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก จาก 13 มาตรการ สู่ 4 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ระบบชลประทานเร่งระบาย และ Stand by เครื่องมือเครื่องจักร มาใช้เพื่อเตรียมสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันโครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เตรียมความพร้อม ดังนี้

# โครงการชลประทานปัตตานี ได้จัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อใช้ในการปิดท่อระบายน้ำ ณ บริเวณเขื่อนกันตลิ่ง จำนวน 100 กระสอบ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บริเวณมัสยิด บ้านจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี

# โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการกำจัดวัชพืชท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 2 โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณ ท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในทางน้ำชลประทาน และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565

# โครงการชลประทานยะลา ติดตามความพร้อมการทำงานของฝายแก่งนางรำ หมู่ที่ 5 ตำบลตาชี  อำเภอยะหา, ฝายต้นชดและท่อระบาย ตำบลพร่อน, โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 3, 4 บ้านตาราแด๊ะ ตำบลบันนังสาเรง (กลุ่มบึงบองอ) อำเภอเมืองยะลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง