นักศึกษาสัตวศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ออกค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ครั้งที่ 38 ค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์

โดยการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ นักศึกษาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือปศุสัตว์ในท้องถิ่น โดยมีการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน ในโคพื้นเมือง โคพันธุ์และโคผสม ให้การดูแลช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ สุนัข แมว และนก รวมไปถึงการให้คำปรึกษาการผลิตสัตว์ การดูแล การจัดการฟาร์มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กว่า 50 ครัวเรือน

สำหรับค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญคือมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและการปศุสัตว์ ซึ่งการออกค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในครั้งนี้ ยังเป็นการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอกับการทำงานจริงๆ เพื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป