คณะครุศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เดินทางมาบรรยายและให้ความรู้ในโครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ. ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(5 ปี) ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษานี้ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยมีผลบังคับใช้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และเป็นประโยชน์กับบุคลากรในหน่วยงานต่อไป