วันดินโลก

นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกของอำเภอเชียงม่วน ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ได้ร่วมจัดนิทรรศการการเพาะขยายแหนแดง เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การใช้สารเร่งพด. ต่างๆ โดยเฉพาะ พด.13 เพื่อใช้ในการตรึงธาตุฟอสฟอรัสและช่วยในการทำงานของรากข้าวโพดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต การจัดนิทรรศการของ กศน.เชียงม่วน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน โดยมี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ชี้แจงรายละเอียดผลการจัดนิทรรศการ