กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือเสริมแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการ บ้านมั่นคงให้มีความเข้มแข็งและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง โดยใช้สหกรณ์และบัญชีเป็นเครื่องมือนำทางในการสร้างความความยั่งยืนให้กับสหกรณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกล่าวมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน และในปี 2547 ได้มีนำระบบสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้น ภายใต้ “โครงการสหกรณ์บ้านมั่นคง” โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการไม่มีที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบ

ด้าน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง ได้แก่ การฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ให้ ปิดบัญชีได้ ไม่ขาดทุน ปลอดการทุจริต สมาชิกอยู่ดีกินดี สามารถลดหนี้ได้ การส่งเสริมและกำกับดำเนินงานสหกรณ์บ้านมั่นคง ในด้านปิดบัญชีได้ มีกำไรและการเข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับสหกรณ์ รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 90% และมีสหกรณ์เข้มแข็ง ชั้น 1 และ 2 จำนวน 95% ขึ้นไป

สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดแสดงนิทรรศการ “การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง” ภายใต้ธีม “บ้านมั่นคง สหกรณ์เข้มแข็ง” ความเป็นมาของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง บทบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ความเข้มแข็งของสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง สหกรณ์ตัวอย่าง ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนา จำกัด และ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด และมีบริการคลินิกให้ความรู้ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ การตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมาย