อ.ส.ค. สร้างความตระหนักเรื่องโรคระบาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รับมือกับโรคระบาดในฟาร์มโคนมทั้งปัจจุบัน-อุบัติใหม่

อ.ส.ค. เดินหน้าเร่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของโรคระบาดในโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนาความรู้เพื่อรับมือโรคระบาดในปัจจุบันและโรคอุบัติใหม่ในฟาร์มโคนมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดการโรคระบาดภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า   ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคลัมปี สกิน เป็นโรคระบาดที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยสถานการณ์โรคระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทุกปีมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ เช่น โรคลัมปี สกิน โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็นโรคระบาดในสัตว์ที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน

โดยในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรยังมีความรู้และความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไม่เพียงพอและยังได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากสื่อสังคมออนไลน์ในการป้องกันและการรักษา ดังนั้น อ.ส.ค.จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรในการรับมือกับโรคระบาดในปัจจุบันรวมถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญผลกระทบและสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงงานด้านต่างๆ ที่ทาง อ.ส.ค. ให้บริการแก่เกษตรกรในปัจจุบันโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับโรคระบาดในโคนม และกระบือ รวมไปถึงวิธีการรับมือต่อโรคที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับในการให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องโรคระบาดในโคนม  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโคนม จำนวน 150 คน ในเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   ทั้งนี้   โครงการดังกล่าวดังกล่าว อ.ส.ค. มั่นใจจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในโคนมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดการโรคระบาดภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนดำเนินการ อ.ส.ค.จะสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ที่ให้บริการในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเริ่มต้นและอบรมฟื้นฟู  ตลอดจนสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ที่ต้องลงพื้นที่พบปะเกษตรกรรวมทั้งจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมให้เพียงพอ   สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ด้านการสร้างความเข็มแข็งและความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการสร้างความเข็มแข็งให้องค์กรสหกรณ์โคนมฯ