ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการสอนผลิตจักษุแพทย์คุณภาพ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ ประคุณหังสิต อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับหน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมลูกตาประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้านศิริราช โดยร่วมกับทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมปรับปรุงลูกตาประดิษฐ์ให้เป็นสื่อการสอนที่มีต้นแบบที่หลากหลายในทุกภาคการศึกษา ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผลงานสื่อการสอนคุณภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมพัฒนาต่อยอดรอยโรคต้นแบบเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นสูงขึ้นไป อาทิ โรคมะเร็งจอประสาทตา เป็นต้น

โดยทั่วไปเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการตัดหญ้าด้วยเครื่องกล ผู้สัญจรที่อยู่ในรัศมีของการเหวี่ยงกระจายของเศษหญ้า หิน ดิน ทราย จะรับอันตรายได้มากกว่าผู้ตัดหญ้าเอง เนื่องจากเป็นการเหวี่ยงออก ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียดวงตาคือ การหลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ใกล้จุดเสี่ยง และควรสวมใส่แว่นป้องกันขณะทำงาน หรือต้องเข้าใกล้รัศมีการเหวี่ยงกระจายของเศษวัสดุต่างๆ ที่อาจทำอันตรายต่อดวงตา

ไม่ว่าดวงตาจะได้รับอุบัติเหตุจากสาเหตุใดๆ ควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรักษา ไม่ควรใส่ยาทำแผลเอง โดยผู้วิจัยหวังพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนลูกตาประดิษฐ์ให้เป็น “มรดกทางปัญญา” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ห่างไกลภาวะสูญเสียดวงตา สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และร่วมพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืน จากการลดการนำเข้า และพึ่งพาตัวเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สู่การเป็นจักษุแพทย์คุณภาพต่อไป