ม.มหิดล ปรับปรุง ป.โทชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ รับสมัครครอบคลุมผู้จบวิทย์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทางคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารปลอดภัย ที่จะเป็นการเปิดกว้างให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไปสามารถมาลงทะเบียนเรียนกับหลักสูตรฯ ได้ด้วย

ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสัตว์มีสุขภาพดี คนก็จะมีสุขภาพดีไปด้วย ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมุ่งศึกษาวิจัยในเรื่องของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับคน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับ “ริ้น” ซึ่งเป็นแมลงนำโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ ซึ่งได้แก่ สัตว์ที่เลี้ยงไว้ในระบบควบคุมเพื่อนำมาทำเป็นอาหารและการศึกษาสเต็มเซลล์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของคนต่อไปได้ เป็นต้น และด้วยความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (Biosafety Laboratory Level 3 – BSL 3) ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยขั้นสูงต่างๆ

นอกจากนี้ นักศึกษาของหลักสูตรฯ ยังจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับเจ้าของสัตว์และสัตว์ที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้สังกัดของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ที่ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร วิทยาเขตศาลายา และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลันมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อีกด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และตุลาคมของทุกปี ผู้สนใจติดตามได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th และwww.vs.mahidol.ac.th