ทีมวิจัยแพทย์รามาฯ ม.มหิดล วิจัยปรับสมดุลจุลชีพในทารกเกิดก่อนกำหนด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ด้วยสมมุติฐานที่มักพบว่า “ทารกเกิดก่อนกำหนด” มีโอกาสติดเชื้อ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังเกิดได้ง่ายกว่า “ทารกเกิดครบกำหนด” ทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พยายามพิสูจน์สมมุติฐานดังกล่าวข้างต้นว่าอาจสัมพันธ์กับการเสียสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร (gut dysbiosis) จึงนำไปสู่การวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการปรับสมดุลทางจุลชีพในทางเดินอาหารที่เป็นสิ่งท้าท้ายศักยภาพวงการสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และลงทะเบียนผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 9 เดือนข้างหน้า

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th