ม.มหิดล พลิกชนบทสู่ชุมชนเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

โลกยุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อด้วย IoT (Internet of Things) ทำให้ทุกสรรพสิ่งหมุนตามสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แม้แต่การเกษตรที่ต้องอาศัยปัจจัยของดิน น้ำ และแสงแดด ด้วยเทคโนโลยี IoT จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่าย พลิกชนบทสู่ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ

อาจารย์ ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงแนวคิดในการจัดตั้งหลักสูตร ด้วยหลักการจัดการเรียนการสอน “ผลิตได้ ขายเป็นปลอดภัย และยั่งยืน” จึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะไม่เพียงเก่งเรื่องการเกษตร แต่ยังมีความปราชญ์เปรื่องที่จะนำไปประยุกต์ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย โดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยไร้สารเคมีของชุมชน ริเริ่มโครงการ “ไข่ไก่อารมณ์ดี” (Happy Chick) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ออร์แกนิกจากแม่ไก่ที่เลี้ยงอิสระด้วยอาหารจากธรรมชาติ ให้ชาวชุมชนได้บริโภคเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันมีการขยายผลต่อยอดสู่โครงการ “The Teak Chicken” ภายใต้หลักการไก่เลี้ยงอิสระ ด้วยอาหารจากธรรมชาติเพื่อให้ได้ไข่ไก่สุขภาพเช่นกัน โดยชื่อโครงการมีที่มาจากพื้นที่เลี้ยงไก่ในเขตป่าสักซึ่งอยู่ภายในบริเวณโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer) โดยได้มีการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในโครงการ อาทิ ระบบการปิด-เปิดการให้น้ำอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้น และอุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งสามารถบริหารจัดการ และดูแลรักษาได้ด้วยตัวเอง ด้วยต้นทุนเพียงไม่ถึง 1,000 บาท โดยสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรภายในชุมชนได้ต่อไปอีกด้วย