ม.มหิดล ก้าวล้ำนำสมัย มุ่งผลิต “เมตาเนิร์ส” (Meta Nurse) เพื่ออนาคตผู้ป่วยไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ “Hi tech – Low touch” หรือยิ่งได้เข้าใกล้เทคโนโลยี แต่ยิ่งห่างไกลความผูกพัน เกิดขึ้นจากความวิตกว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ไออุ่นจากมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งก่อนบรรลุหนทางสู่การเป็น “เมตาเนิร์ส” (Meta Nurse) จำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Care) ทำ “Hi tech” ให้เป็น “Hi touch” ด้วยสัมผัสที่ผูกพัน หากรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ก็จะยิ่งทำให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th