เกษตรกรท่าพญา ฟื้นรายได้ ด้วยเกษตรผสมผสาน

 

คุณสุนิดา สุวรรณหงส์ เกษตรกรเจ้าของสวน

คุณสุนิดา สุวรรณหงส์ เจ้าของสวนสุนิดาสวนในฝัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกษตรกรต้นแบบที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่จำนวน 3 ไร่ มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านการปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์

คุณสุนิดาให้อาหารไก่
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่

คุณสุนิดา เล่าว่า จากเดิมครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เน้นปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในที่ดินของตนเอง กระทั่งราคาของผลผลิตตกต่ำจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีการศึกษาและได้แนวคิดในการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจากการไปศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ตนเอง อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ จึงมีความตั้งใจให้พื้นที่ของตนเองนั้นเป็นต้นแบบการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงผึ้งโพรงในแปลงผสมผสาน
การปลูกสมุนไพรในล้อยาง

เริ่มต้นทำตามแนวคิดเกษตรผสมผสาน

เริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ใช้สอย เลี้ยงปลาในสระเพื่อเป็นอาหารและเป็นแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงผึ้งโพรงในบริเวณสวน เพื่อช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้และไม้ผล มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยนำวัสดุในท้องถิ่นมาปรับใช้ โดยได้นำหลักการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ มาใช้ปลูกพืชผสมผสาน

ผลผลิตที่อยู่ภายในสวนด้านพืช ได้แก่ กะหล่ำปลี เรดโอ๊ค กุยช่าย กระชาย กาแฟพันธุ์โรบัสต้า ไผ่หวาน ผักสำหรับเก็บยอด ได้แก่ มันปู มะตูมซาอุ มะม่วงหิมพานต์ ชะมวง พริกไทย ไม้ผล ได้แก่ ขนุนพันธุ์แดงสุริยา ทุเรียน ฝรั่ง มะละกอ มะกรูด มะนาว กล้วย เสาวรส มะพร้าว มะม่วง แก้วมังกร ประมง ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล โดยเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 10×15 เมตร ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่ต๊อก ไก่แจ้ พร้อมทั้งมีการเลี้ยงผึ้งโพรงไว้ในสวน ทำให้มีผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวัน ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน โดยเฉลี่ยวันละ 250-300 บาท ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาสินค้าตกต่ำ เพราะมีสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด หากสินค้าเกษตรบางชนิดราคาตกต่ำ ก็ยังมีสินค้าอย่างอื่นที่สร้างรายได้อีกทาง เพราะฉะนั้นเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์กาแฟชงพร้อมดื่ม
ไข่ไก่บ้าน

ปัจจุบัน สวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตรผสมผสาน) และคุณสุนิดาเป็นประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีส่วนในการช่วยงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เช่น การเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเดิมเกษตรกรอาจจะมีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว รายได้ไม่เพียงพอต่อการดูแลครอบครัว ดังนั้น จึงมีการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หากสนใจผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมสวนสุนิดาสวนในฝัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุนิดา สุวรรณหงส์ โทรศัพท์ 095-428-6110 หรือ เฟซบุ๊ก : สุนิดา สุวรรณหงส์

 

เผยแพร่ออนไลน์ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566