ม.มหิดล ทำนวัตกรรมคู่มือดูแลผู้สูงอายุ พิชิต “ภาวะผู้ดูแลเหนื่อยล้า”

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกายภาพบำบัด จัดทำคู่มือ The Caregiving Manual for Caregivers (CMC) เพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ลด “ภาวะผู้ดูแลเหนื่อยล้า” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International  Organization for Migration – IOM) หนึ่งในหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

อาจารย์ ดร.กภ.รัตนา เพชรสีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน และทีม คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์คู่มือ The Caregiving Manual for Caregivers (CMC) ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุอย่างง่าย “พิชิตภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ” ในคู่มือดังกล่าวเพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับ “ผู้ดูแล” ที่กำลังประสบปัญหา “หมดไฟ” หรือท้อถอย

ทีมกายภาพบำบัดชุมชนของคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเข้าช่วยเหลือดูแลทางกายภาพบำบัด พร้อมทั้งให้คู่มือ The Caregiving Manual for Caregivers (CMC) แก่ “ผู้ดูแล” จน “ผู้ดูแล” ได้ทราบถึงวิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ปลอดภัย วิธีการจัดท่าในการทำกิจวัตรประจำวันที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนยังได้ประสานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สลับให้การดูแล ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงวัย เนื่องจาก อสม. ก็เคยผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการดูแล และใช้คู่มือ CMC มาก่อน ถือเป็นเสมือนเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน “ผู้ดูแล” ให้มีความมั่นใจ และกำลังใจที่ดีขึ้นเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายในชุมชน