ภูมิปัญญากินได้! ‘IRPC’ ดึงเสน่ห์พืชผลท้องถิ่น ผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

‘พืชผักผลไม้’ วัตถุดิบชั้นเลิศที่เป็นดั่งอัญมณีสำคัญ เชิดหน้าชูตาให้เมืองผลไม้แห่งภาคตะวันออกอย่าง ‘จังหวัดระยอง’ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกผักผลไม้หลากชนิด ที่อุดมสมบูรณ์และรสชาติอันเป็นที่ยอมรับในอันดับโลก จนสามารถผลิตเป็นสินค้าทางการเกษตรส่งออกสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศได้จำนวนมาก ว่าการนำผลผลิตที่ได้มาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรซึ่งมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง จึงมุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (GastronomyTourism) ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ยกระดับผลิตภัณฑ์พืชผลท้องถิ่น สู่เมนู Chefs table รังสรรค์โดยเชฟ 5 ดาว 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เล่าว่า หลังจากที่ IRPC เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากเกษตรกร นักท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ต่างเดินทางมาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน และจุดประกายความคิดเพื่อนำไป ปรับใช้  

นอกจากนั้น IRPC ยังเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรและพืชผักผลไม้ของจังหวัดระยองที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (GastronomyTourism)ได้ผ่านวัฒนธรรมการกินและการอนุรักษ์มรดก

อาหารของท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองที่หลากหลาย ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว IRPC ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสน่ห์ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารภายใต้คอนเซปต์ Chefs table: From farm to function โดยเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวนำเอาผลผลิตจากภาคเกษตรทั้งในและนอกฤดูกาล มาเพื่อเป็นเมนูอาหารส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรและชุมชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC

สำหรับการพัฒนาสูตรและเมนูอาหาร IRPC ได้ร่วมกับ คุณภูเตโช กาญจนกิจติกูล หรือ ‘เชฟบิว’ ซึ่งมีความเข้าใจวัฒนธรรมและวัตถุดิบพื้นบ้านของชาวจังหวัดระยองโดยที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการทำงาน ขับเคลื่อน ด้านอาหาร การันตีฝีมือการทำอาหารจากการเป็นเชฟโรงแรม 5 ดาว หลายแห่งกระทั่งมาร่วมสร้างสรรค์อาหาร กับเครือข่ายเกษตรกร Smart Farming เพื่อพัฒนาเป็น ‘เมนูใหม่พิเศษเพื่อคุณ’ ทั้งเมนูสุขภาพ เมนูอาหารเป็นยา เป็นต้น 

“เมนูที่น่าสนใจประกอบด้วย เมนูเครื่องดื่มช่วงหน้าร้อน อาทิ ม็อคเทลมังคุดอัญชัน การนำมังคุดมาบีบคั้นในแบบกรรมวิธีดั้งเดิม คงรสชาติให้ได้มากที่สุดผสมกับน้ำอัญชัน โดยอัญชันและมังคุดมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้ดี ด้านเมนูขนมหวาน เช่น มูสทุเรียนยายดา หวาน มัน  ได้ความอร่อยสดชื่น ส่วนเมนูอาหารคาวเบาๆ เช่น สลัดผลไม้ปลาแห้ง กระทงทองไก่ทุเรียน เมนูนี้เชฟตั้งใจรังสรรค์จากผลไม้แบบผสมผสาน มาจัดเสิร์ฟเป็นสลัดแบบไทยโบราณ เพิ่มความสดชื่นและคลายร้อนได้ดี ทั้งยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย” 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา IRPC  ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง โดยบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมของ IRPC เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์นาโน ‘ปุ๋ยหมีขาว’ สูตรใหม่เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด สละ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีโครงการ‘คลินิกหมอดิน’ศูนย์กลางการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยจัดหาชุดตรวจดิน สำหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้เหมาะสมกับสภาพดิน โดยกำหนดรับวิเคราะห์และทดสอบดินให้แก่เกษตรกรรายละ 1 ตัวอย่าง ตลอดการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคลินิกหมอดินจะเปิดเป็นจุดรับดินจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำดินให้นักวิจัยกลับมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะทำการลงพื้นที่เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำในการปรับสภาพดิน การใช้ปุ๋ยและการปรับธาตุอาหารในดินต่อไป  

รวมถึงการจัดตั้ง‘พาราโบลาโดม’โรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าชุมชน เช่น พริกไทยตากแห้ง กล้วยตาก สมุนไพรอบแห้ง และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ตากเปลือกมังคุด เพื่อนำมาบดเป็นผง และพัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

IRPC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักความสมดุล

ของการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข” 

IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”