กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงความคืบหน้ากรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิมิชอบ นิคมสหกรณ์คลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตามที่มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้นำเสนอข่าวว่าพบการทุจริตออกเอกสารสิทธิมิชอบในพื้นที่นิคมสหกรณ์คลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เตรียมร้องทุกข์ดีเอสไอเพื่อสะสางขบวนการเซ็นรับรองหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นั้น

กรณีประเด็นปัญหาดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกมาโดยตลอด โดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารประกอบต่างๆ ในการดำเนินการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของนิคมสหกรณ์คลองท่อม พร้อมทั้งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งกรมได้ติดต่อประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการตรวจสอบของกรมพบว่า มีเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ด้วยวิธีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นทั้งฉบับ และมีการแก้ไขหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ฉบับจริง เพื่อนำไปขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ปลอมแล้วนำไปออกโฉนดที่ดินนั้น พบว่ามีทั้งที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์และไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาโดยการซื้อ-ขาย โฉนดที่ดินดังกล่าวจากสมาชิกนิคมสหกรณ์ หรือซื้อมาจากบุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่ง

จากกรณีดังกล่าว อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบอำนาจให้สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตำรวจภูธรภาค 8 ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดฐานปลอมแปลงหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ กรมได้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินของนิคมสหกรณ์คลองท่อม โดยเข้าตรวจสอบฐานข้อมูลสมาชิกนิคมสหกรณ์คลองท่อม ตรวจสอบหลักฐานระวางแผนที่ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อที่จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่สมาชิกเฉพาะรายที่ตรวจสอบแล้วมีความครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าทางกรมฯไม่ได้นิ่งนอนใจกับ
เรื่องดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้สำนักทะเบียนและกฎหมายร่วมกับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว และลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดด้วย ซึ่งในส่วนของแนวทางการดำเนินงานต่อจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานกับกรมที่ดิน เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ออกในพื้นที่นิคมสหกรณ์คลองท่อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป