ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน

ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และคณะสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐมกล่าวต้อนรับและรายงานสรุปการดำเนินงานในพื้นที่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง เกษตรกรต้นแบบ เล่าประวัติความเป็นมาของพื้นที่ที่ดินพระราชทาน และความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำคณะฯ เยี่ยมชม บรรยายตามจุดต่างๆ นับว่าเป็นความสำเร็จของการจัดการพื้นที่อย่างมีระบบ โดยการทำเกษตรในพื้นที่แห่งนี้มีการทำเกษตรที่หลากหลาย น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาต่อยอดในเรื่องของการทำเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง จึงทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปยังเมืองใหญ่เพื่อประกอบอาชีพ แต่สามารถมีอาชีพทางการเกษตรอยู่บนพื้นที่ทำกินของตนเองได้

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง เกษตรกรต้นแบบ

จากนั้นเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และตัวแทนสื่อมวลชน ลงเรือนำเที่ยวเพื่อชมแปลงนาบัวลุงแจ่ม (แปลงที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน) เยี่ยมชมบริเวณศาลากลางนาบัว พร้อมชิมน้ำชาเกสรบัว เมี่ยงคำกลีบบัว และชมการสาธิตการพับดอกบัว โดยทายาทเกษตรกรที่มีความโดดเด่นคือนำความรู้ความสามารถที่มีมาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ จึงทำให้พื้นที่การทำเกษตรแห่งนี้สามารถสร้างรายได้ต่อปีไม่น้อยทีเดียว

พร้อมกันนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ได้เดินทางถึงแปลงเกษตรของนายวันชัย สวัสดิ์แดง และนางวรรณา คำคม เกษตรกรต้นแบบที่มีการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่มีตั้งแต่การทำนา ทำพืชผักสวนครัว พร้อมทั้งขุดสระเลี้ยงปลา และนำน้ำที่อยู่ภายในสระมาใช้ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งถือว่าแปลงเกษตรแห่งนี้มีการจัดการที่พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง หลังเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรบนที่ดินพระราชทาน ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะฯ ได้ปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึกในแปลงเกษตรกรบนที่ดินพระราชทานแห่งนี้ด้วย

ต่อจากนั้นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข และคณะออกเดินทางจากบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ไปยังที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับชมนิทรรศการและผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แนะนำหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ และมีประธานวิสาหกิจชุมชนฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน

การดำเนินการในที่ดินแห่งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกิน เพราะนอกจากจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการนำที่ดีแล้ว วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ยังได้นำโซล่าร์เซลล์เข้ามาใช้ในพื้นที่ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าลงไปได้มาก เพราะกำลังไฟที่ใช้ภายในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่า เพราะนอกจากจะช่วยสูบน้ำจากพอขึ้นสู่หอถังสูงแล้ว ยังสามารถนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย

ซึ่งการบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตที่นี่ถือว่าได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้สามารถส่งเข้าตลาดและห้างสรรพสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการใช้พื้นที่ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสระเก็บน้ำสระที่ 8 หอถังสูงทรงแชมเปญพร้อมระบบกระจายน้ำ และการนำระบบสูบส่งน้ำโซล่าร์เซลล์จากสระน้ำถึงหอถังสูงเข้ามาใช้

จากความสำเร็จและการสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 2 แห่งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ได้ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น