ม.แม่โจ้ จับมือ 5 หน่วยงานร่วมพัฒนาระบบจัดการผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย กับ สภาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ริม, อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2, นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง, นายเกียรติชัย ฟองตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง และ นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบต้นทุนต่ำ พัฒนาหน่วยจัดการผลผลิตและระบบตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาด สร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายการพัฒนาการผลิตและหน่วยจัดการผลผลิต ระดับอำเภอ เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรและอาหารจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค อย่างเป็นรูปธรรม