กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการ “มอบไออุ่นให้น้องบนดอยสูง ประจำปี 2566” ร่วมมอบสิ่งของให้นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ

นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบสิ่งของ ชุดคลายหนาว ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการมอบไออุ่นให้น้องบนดอยสูง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ต.ต. วิชัย ใจกุณา ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการมอบไออุ่นให้น้องบนดอยสูง ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต วัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษาที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโตแฮ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในประเทศ

“กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมนึ้ขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำสืบเนื่องเรื่อยมา โดยเริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกเมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี แล้ว ซึ่งการร่วมกันจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้น้องบนดอยสูงครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายสหกรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหน จังหวัดใดก็สามารถร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ได้ รวมถึงเป็นการมาเยี่ยมเยือนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไข่ไก่ เลี้ยงปลา แปรรูปอาหาร รวมทั้งนำผลผลิตมาใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกด้วย” รองอธิบดีฯ กล่าว

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ เริ่มดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการก่อสร้างอาคารสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 420,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์รวมจำนวน 53 ราย มีกิจกรรมสหกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกให้เด็กนักเรียนได้ขายสินค้า จดบันทึกการทำบัญชี การบันทึกรายงานการประชุม ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออมเงิน นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ รวมถึงการเรียนรู้ในบทบาทของการทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ซึ่งในแต่ละปีทางศูนย์การเรียนฯ ได้จัดส่งผลงานด้านการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีเข้าประกวดแข่งขัน รวมถึงได้นำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ไปทัศนศึกษาดูงานร่วมกับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ไม่เคยได้ออกไปสัมผัสชีวิตในเมืองใหญ่ ได้มีโอกาสเปิดการเรียนรู้ พบเจอสิ่งใหม่ๆ และเพื่อนใหม่อีกด้วย