ส้มโอขาวแตงกวา ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลผลิตดี มีรสชาติอร่อย

การเร่งฟื้นฟูการปลูกและผลิตส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจีไอ หรือ GI (Geographical Individual) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ที่มีดิน ลม น้ำ หรืออากาศ มาเกี่ยวข้องกับการปลูกและผลิตให้ได้คุณภาพ ไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชัยนาทไปยาวนาน

คุณลุงธงชัย พลับจีน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา เล่าให้ฟังว่า มุ่งมาทำการเกษตรผสมผสาน ปี 2540 ได้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา แต่ต้องประสบกับภัยศัตรูพืช และภัยธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหาย ในปี 2541 ได้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาขึ้นมาใหม่ และซ่อมแซมในพื้นที่เดิม ได้มีการปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา กระทั่งต้นส้มโอเจริญเติบโตดี

เนื่องจากสภาพดินค่อนข้างแข็ง จึงได้ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก ด้านละ 1 หน้าจอบ ตากแดดทิ้งไว้ 7 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกแห้งคลุกเคล้ากับดินบนใส่รองก้นหลุม นำต้นพันธุ์ลงปลูกเกลี่ยดินกลบรดน้ำให้พอชุ่ม จัดระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 4×4 เมตร

การดูแลบำรุงรักษา ต้นส้มโอที่ยังไม่ให้ผลผลิต ได้หว่านปุ๋ยคอกรอบทรงพุ่ม 2-3 ครั้งต่อปี เมื่อต้นส้มโออายุ 4 ปีขึ้นไป ที่ให้ผลผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ได้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง หว่านปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วแปลง แล้วใส่ปุ๋ย สูตร 25-7-7 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น

โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งต่อปี เพื่อให้ต้นส้มโอฟื้นตัว ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เพื่อสร้างเนื้อ และก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ในอัตรา 0.50 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อเพิ่มความหวาน และหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งได้ให้น้ำแต่พอชุ่ม

เนื่องจากพื้นที่ปลูกมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างแห้งแล้ง ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์จึงต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ไกลแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 80 กิโลเมตร ทำให้ต้องพึ่งน้ำฝนเป็นหลัก จึงได้ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จัดระบบการให้น้ำต้นส้มโอแบบสปริงเกลอร์ ให้น้ำอย่างพอเพียงวันละครั้งแต่พอชุ่ม ถ้าพบว่าดินแห้ง ขาดน้ำ ก็ได้จัดการให้น้ำเพิ่ม

การเก็บผล ได้เน้นเก็บผลส้มโอขาวแตงกวาที่แก่ตามระยะเวลาหรือนับระยะตั้งแต่ติดดอกไปกระทั่งติดผลแก่ ใช้เวลา 8 เดือน แต่ละปีจะเก็บผลส้มโอ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน และช่วงที่สองเดือนมีนาคม-เมษายน

ตลาด ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่เก็บเกี่ยวส่วนหนึ่งจะขายในชุมชน และมีพ่อค้าคนกลางมาสั่งจองเพื่อนำไปขายที่ตลาดในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับคัดสรรจัดการส่งไปขายต่างประเทศด้วย

ราคาซื้อขายเมื่อหลายปีก่อน ขาย 25 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทุกวันนี้ขาย 40-45 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากขายผลส้มโอแล้วก็ได้ขายกิ่งพันธุ์ 120 บาทต่อกิ่ง เป็นรายได้เสริมเพื่อเติมเงินแสนบาท พร้อมจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับท่านที่สนใจด้วย

การฟื้นฟูการปลูกและผลิตส้มโอขาวแตงกวา ไม้ผลท้องถิ่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง ให้ปลูกและผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP เพื่อให้ได้ส้มโอขาวแตงกวาดีมีคุณภาพ ที่มีเนื้อกุ้งใหญ่ แห้ง สีน้ำผึ้งทอง เนื้อนุ่ม รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวอร่อย ที่ผู้บริโภคต้องการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลุงธงชัย พลับจีน เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทร. 081-281-8562 หรือ คุณเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง โทร. 081-971-1933 ก็ได้เช่นกันครับ