49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 49 ปี พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 6 มีนาคม 2567 บริเวณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กษ. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 49 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะการดำเนินการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็น โฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงในการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต”

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ งานจัดที่ดิน งานพัฒนา และงานเพิ่มรายได้ซึ่งภารกิจเหล่านี้ได้ถูกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของ ส.ป.ก. มีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 49 ปี ในวันนี้จัดในธีมงาน Fast Forward to the Future 49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของเรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้ ที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก และประดิพัทธ์”

สำหรับปีที่ผ่านมาในปี 2566 ส.ป.ก. ทำการจัดที่ดินและมอบ ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้ว 251,693 ไร่ 25,441 ราย ออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 67 จังหวัด 28,815 ฉบับ เกษตรกร 24,776 ราย พื้นที่ 236,278 ไร่ (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีแผนที่มาใช้สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เช่น โดรน RTK และ GIS เป็นต้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2567 มีการสร้างคลองส่งน้ำ 4 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 85 แห่ง โรงสูบน้ำ 2 แห่ง ฝายชะลอน้ำชั่วคราว 1,085 ฝาย ถนน 70 เส้น บ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ 49 แห่ง เป็นต้น

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อนุมัติเงินเพื่อใช้พัฒนาแหล่งน้ำไปแล้ว 203,760,820 บาท กระจายในพื้นที่ 4 ภาค 54 จังหวัด รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เน้นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ การพัฒนาการผลิตและจัดการฟาร์ม การพัฒนาการผลิตและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมถึงพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสินค้า เช่น การรับรอง GAP และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

“จากนี้ ขอให้ ส.ป.ก. ดำเนินการในการยกระดับมูลค่าที่ดิน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับสู่เป็นผู้ประกอบการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลด้านการเตรียมการเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติ ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อการวางแผนการผลิต” รมว.กษ. กล่าวทิ้งท้าย