ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับการจัดหาที่รับผิดชอบ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานสื่อสารคู่ค้าพันธมิตรกว่า 600 ราย ในรูปแบบ On-site และ Online เปิดตัวโครงการ “PARTNER TO GROW 2024…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” มุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้า ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้าพันธมิตรเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน พัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ซีพีเอฟสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลก แก่ผู้บริโภคทั่วโลก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริษัทจึงได้จัดงานสื่อสารความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่สอง เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร รับทราบทิศทางและเป้าหมายของซีพีเอฟ การดำเนินงานโครงการ แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพสำหรับคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และในปีนี้ ซีพีเอฟร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-Zero ในปี 2050

ในปีนี้ แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตร ยังคงเน้นใน 5 ด้านหลักที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คือ 1. ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยเน้นเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลา ทำให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการผลิตอาหารไปสู่ผู้บริโภคได้ รวมถึงการมอบบริการที่ดี 2. ด้านคุณภาพของสินค้า ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

3. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนซึ่งสะท้อนมาจากราคาที่แข่งขันได้ ซีพีเอฟเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในภาพรวม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตร ปรับตัวรับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 4. ด้านความยั่งยืน ทางซีพีเอฟส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าพันธมิตรตระหนักถึงการจัดหาอย่างยั่นยืนใน 4 มิติ คือ มิติสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ มิติการบริหารบุคลากรภายในบริษัท การปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม มิติการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้ง 4 มิตินี้ทำให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตรเติบโตอย่างยั่งยืน และ 5. ด้านนวัตกรรม คู่ค้าพันธมิตรจำเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและยั่งยืน

โครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้าพันธมิตรในแต่ละด้านเป็นรายไตรมาส เพื่อช่วยให้คู่ค้าพันธมิตรเห็นด้านที่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ทางซีพีเอฟเองได้ผนึกกำลังหน่วยงานภายในองค์กร จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์สู่การลงมือทำปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์กับคู่ค้าพันธิมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ

นายต่อพงศ์ ตริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันไบโอดีเซล กล่าวว่า น้ำมันพืชปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG การที่ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมายของซีพีเอฟ จะช่วยน้ำมันพืชปทุมพร้อมดำเนินงานและพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้บริษัทมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

นายจักรี เพียดสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ หนึ่งในคู่ค้าพันธมิตรซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ซีพีเอฟถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงบุคลากร ซึ่งส่งให้ขีดความสามารถของบริษัทเพิ่มขึ้น การเข้าร่วมโครงการมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นางเธียรพรรณ อาษาสุข Business Development Manager บริษัท ทองศรีกาญจน์ จำกัด ผู้ผลิตปูนปรับสภาพน้ำให้กับฟาร์มกุ้งของซีพีเอฟมานาน 15 ปี กล่าวว่า การมาร่วมงานนี้ช่วยให้บริษัททราบถึงเป้าหมายของซีพีเอฟ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เน้นการผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพาสันต์ พุทธวิริยะ Food Packaging Sales Manager บริษัท ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่าวว่า การที่ได้รับทราบทิศทางและนโยบายของซีพีเอฟ ช่วยให้ ซีลแอร์ แพคเกจจิ้ง สามารถไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ส่งมอบสินค้า ตลอดจนสรรหานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้า และมองว่าโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ของซีพีเอฟจะช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน