เคล็ดลับปลูกเตยหอม ปลูกครั้งเดียว เก็บขายได้นาน ขายต้น-ใบ-หน่อ กำไร 1.5 หมื่น/ไร่

“เตยหอม” เป็นหนึ่งในพืชทำเงินของจังหวัดปทุมธานี ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้หลายปี เตยเป็นพืชครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่งที่มีใบสีเขียวยาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ปลูก ใบเตยจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและการเติบโตของต้นเตยได้ ส่วนใหญ่ต้องปลูกตามชายน้ำ

แหล่งปลูกเตยหอมในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ ตำบลคลองสาม-คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยหอมคลองสามหมู่ที่ 13 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวมไม่ต่ำกว่า 450 ไร่ ปัจจุบันเตยหอมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร สามารถขายใบเตยหอมได้ 3 แบบ คือ ตัดต้นขาย ขายเฉพาะใบ และขายแขนง (หน่อ) มีพ่อค้าคนกลาง เข้ามารับซื้อในแหล่งผลิต ต้นทุนการผลิตกรณีตัดต้นขาย มีต้นทุน 16,397 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 15,103 บาทต่อไร่

เคล็ดลับปลูกเตยหอม

การปลูกเตยหอมต้องมีพื้นที่จะเพาะปลูก ต้องใกล้น้ำค่อนข้างแฉะ มีน้ำหมุนเวียนตลอดปี มีร่มเงารำไรให้ต้นเตยไม่โดนแสงแดดโดยตรง หรือตามร่องสวน ตามชายบ่อน้ำ ส่วนการปลูกในพื้นนามีการเตรียมดินคล้ายกับการทำนา แต่ทำเพียงครั้งเดียว ก่อนปลูกเพื่อให้พื้นที่เรียบ ระบบน้ำดูแลง่าย ส่วนทางเดินเข้าเก็บเกี่ยวเตยหอมขึ้นอยู่ตามความสะดวกสบายที่ผู้ปลูกต้องจัดการและวางแผนเองตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกและขนาดพื้นที่

ก่อนปลูกต้องใช้ตาข่ายขึงพรางแสง ความโปร่งแสง 60% เหนือบริเวณที่ปลูก โดยทำเป็นโรงเรือน แต่อย่าให้ร่มเกินไป จะเป็นการทำให้ต้นไม้โตช้า ใบสั้น และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จากนั้นต้องเปิดน้ำเข้าแปลง สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ หรือประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นเตรียมต้นพันธุ์เตยหอมที่แข็งแรงที่มีรากปักลงในแปลง โดยทำเหมือนการดำนา จากนั้นดูแลระบบถ่ายเทน้ำ ดูแลไม่ให้ต้นที่ปักดำลอยขึ้นมา ทิ้งไว้ 1-2 เดือน จึงเพิ่มปริมาณน้ำขึ้น

หลังจากปลูก 6-7 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้ การเก็บเกี่ยวใช้มีดตัดยอด อย่าเสียดายยอด การตัดยอด 1 ยอด ทำให้เกิดยอดใหม่มากมาย โดยเฉลี่ยตัดไป 1 ยอด จะได้ยอดใหม่ 3-5 ยอด หลังจากตัดยอดจำหน่ายแล้วก็เหมือนคนไข้พักฟื้น คือดูแลเรื่องหนอนบ้างเป็นบางครั้ง เพราะจะมีหนอนม้วนใบกวนบ้าง เรากำจัดโดยการสังเกตและจัดเก็บ ใช้สารชีวินทรีย์ป้องกันกำจัด หรือสารเคมีเท่าที่จำเป็น และใส่ปุ๋ย สูตร 16-20-0 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกๆ 1-2 เดือน

หากต้องการปลูกเตยหอมเชิงการค้า ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นาน 5-10 ปี หลังจากนั้นแนะนำให้ปลูกใหม่ เพราะต้นจะสูงขึ้น รากเตยจะลอยและล้ม ดูแลยาก เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค การปลูกเตยหอมใหม่ก็จะปลูกแบบเดิม แต่การปลูกจะยุบทีละแปลงสลับแปลงกัน เพื่อให้มียอดเตยออกสู่ตลาดอย่างไม่ขาดช่วง

การปลูกเตย ลงทุนครั้งเดียว มีอายุการใช้งานยาวนาน 5-10 ปี การเก็บผลผลิต เมื่อเตยอายุครบ 7 เดือนแรก  วิธีที่ 1 การตัดยอด จำหน่าย (ทำขนม/ส่งออกต่างประเทศ) สามารถตัดยอดต่อไปได้ ทุกๆ 4 เดือน จนอายุเตย 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา วิธีที่ 2 การตัดใบ จำหน่าย (ทำขนม/กำดอกไม้) ในปีที่ 2-10 ปี สามารถตัดใบจำหน่ายได้ทุกๆ เดือน ข้อดีคือ มีรายได้หมุนเวียนทุกเดือน วิธีที่ 3 การตัดหน่อ จำหน่าย (เป็นต้นพันธุ์/กำดอกไม้) ในปีที่ 2-10 ปี สามารถตัดหน่อจำหน่ายได้ทุกๆ 15 วัน (เดือนละ 2 ครั้ง)

แหล่งรับซื้อผลผลิต

ผลผลิตที่จำหน่าย ทั้ง 3 รูปแบบ จะจำหน่ายลักษณะไหน มาก-น้อย เท่าไร ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด แหล่งตลาดรับซื้อที่สำคัญ ได้แก่ 1. พ่อค้าตลาดไท-ตลาดสี่มุมเมือง 2. นำส่งตลาดเอง 3. พ่อค้ารับซื้อส่งตลาดต่างประเทศ หากใครสนใจที่จะต้องการปลูกเตย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง โทรศัพท์ 02-524-0370 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-581-7968