กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง จากทั้งภาครัฐและเอกชน

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์บริหารงานอย่างรอบด้าน เดินหน้าทำงานตามนโยบายรัฐ มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้รอบ ด้าน ทั้งการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยางพารา ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยางพารา รวมถึงตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะในการตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับสมัครรองผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะมาจากทั้งภายในองค์กรของ กยท. และจากภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานจากภาครัฐหรือเอกชน โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานการทำงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.thดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย