เท 2.2 พันล. ทำแหล่งน้ำ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,225 ล้านบาท เป็นโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ 1,737 ล้านบาท และโครงการด้านการพัฒนาการเกษตร 488 ล้านบาท
รวม 11 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการน้ำ 3 โครงการ คือ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด เล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำที่ ส.ป.ก. แก้มลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
โครงการพัฒนาเกษตร 8 โครงการ 1. สร้างเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วปลูกหลังนาพื้นที่แปลงใหญ่ 2. ตลาดเกษตรอินทรีย์ 3. สร้างปัจจัยพื้นฐานเก็บข้าวเปลือก 4. พัฒนาตลาดนาอ.ต.ก. 5.ศูนย์เรียนรู้ผลิตสินค้าเกษตร 6. ส่งเสริมใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ 7.โรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น 8.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด