วว.ลงนาม BOI สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง  ระหว่าง นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกันสร้างกลไกให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ   รับรองความสอดคล้องคุณสมบัติบุคลากรต่างชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ช่วยเชื่อมโยงภาคเอกชนและภาควิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า โครงการ Strategic talent center (STC) เป็นโครงการภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ทั้งนี้  BOI  ตระหนักถึงศักยภาพของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)   แก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย STC จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ วว.และลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงกันผ่านภารกิจของ STC ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย

สำหรับบทบาทหน้าที่ของ วว. ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย STC คือ ให้การสนับสนุนบุคลากร วทน. ในกรณีที่มีผู้ประกอบการไทยแจ้งความประสงค์ขอการสนับสนุนบุคลากร วทน. รวมถึงให้การรับรองบุคลากร วทน. ที่เป็นชาวต่างชาติ  โดยมีขอบเขตการรับรองความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญต่างชาติตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการไทย  ทั้งนี้สาขาที่ให้การรับรอง จำนวน 8 สาขา ได้แก่ คือ สาขานวัตกรรมอาหาร  สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาขานวัตกรรมเกษตร  สาขาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพ  สาขาพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  สาขานวัตกรรมวัสดุ  สาขานวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  และสาขาด้านการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

อนึ่ง โครงการ STC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแนะนำบุคลากรทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรด้าน วทน. ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ STC ผ่าน วว. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ดร.บุณณนิดา โสดา นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โทร. 02 577 9378  E-mail : [email protected]  ในวันและเวลาราชการ